Etický kodex

Etický kodex Kočičí paní

E-shop Kočičí paní provozuje RiverSong s.r.o., rodinná firma vázaná Etickým kodexem rodinného podniku České republiky

Cílem etického kodexu je deklarovat naši vůli dodržovat normy chování v naší denní praxi a vztazích s obchodními partnery a zákazníky, a přispívat tak ke kultivaci podnikatelského prostředí a prohlubování transparentnosti a partnerství.

Podporujeme rozvoj rodinného podnikání, a to nejen v rámci rozvoje naší vlastní rodinné firmy, ale především snahou pomoci dalším českým a moravským rodinným firmám v jejich rozvoji, motivovat nastupující generace a podnítit jejich zájem o pochopení specifik a neopakovatelné výjimečnosti rodinného podnikání.

Naše firemní hodnoty definované tímto kodexem jsou základem veškerých rozhodnutí a všech aktivit směřujících k udržitelnému rozvoji naší rodinné firmy. Tyto hodnoty tvoří nedílnou součást naší firemní kultury a obchodní strategie. Věříme, že naši firemní kulturu je nutné pěstovat jako otevřenou, inovativní a orientovanou na dosahování výsledků.

My a zaměstnanci

 • Respektujeme všechny své zaměstnance, ctíme jejich důstojnost, soukromí a osobní práva a netolerujeme diskriminaci.
 • Projevujeme úctu ke svým zaměstnancům a veškerým jednáním se jim snažíme poskytovat příklad přístupu k zákonům, normám, zvyklostem a mravním zásadám.
 • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a zavazujeme se k jejich dodržování.
 • Všichni naši zaměstnanci mají právo na vytvoření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci.
 • Porušení pravidel uvedených v našem Etickém kodexu mohou zaměstnanci oznámit vedení firmy anonymně nebo požádat o naprostou důvěrnost. Zaměstnanci, kteří ohlásí domnělé porušení tohoto kodexu, se nemusí obávat žádných důsledků nebo postihů.
 • Zaměstnancům poskytujeme zpětnou vazbu a hodnocení jejich výkonů a chování a ctíme zásady spravedlivého odměňování vázaného na výsledky práce.
 • Vedle pracovních povinností věnujeme pozornost i zásadám správného chování zaměstnanců, jak k zákazníkům, dodavatelům, tak i k ostatním zaměstnancům.
 • Systematicky se věnujeme profesnímu a osobnímu rozvoji zaměstnanců.

My a obchodní partneři

 • Obchodní vztahy mezi námi a našimi obchodními partnery jsou založeny na slušnosti a spolehlivosti a jsou udržovány na úrovni, která zvyšuje pověst rodinného podnikání.
 • Ve všech aktivitách dodržujeme zákony, normy, důsledně plníme uzavřené smlouvy a dohody a interní pravidla.
 • Platební morálku považujeme za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí.
 • Zákazníkům poskytujeme nejvyšší dosažitelnou kvalitu a osobní péči.
 • Pěstujeme dlouhodobé vztahy se svými dodavateli.
 • Ve spolupráci s dodavateli a zákazníky rozvíjíme inovace a vývoj svých produktů, vybavení, marketingu.
 • Distancujeme se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn veřejným orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými obchodními mravy.
 • Nikdy nepřijímáme od třetích osob žádné platby, dary nebo jiné odměny, které by mohly zpochybnit naši objektivitu při rozhodování.

Společenská odpovědnost

 • Všechny členy firmy a zaměstnance vedeme k projevování osobní společenské zodpovědnosti a k ochraně přírody.
 • Chráníme životní prostředí prostřednictvím využíváním takových materiálů a technologických postupů, které v co nejmenší míře poškozují lidské zdraví i životní prostředí.
 • Nabízíme výrobky ve vysoké jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví.
 • Poskytujeme maximální záruky za kvalitu svých výrobků.
 • Zapojujeme se dle svých možností do podpory kultury, sportu, zájmových, občanských organizací a spolků.
 • Pečujeme a vylepšujeme zdravé životní prostředí.
 • Svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváříme atmosféru důvěry a korektnosti.

Jsme rodinná firma, stavíme na rodinných hodnotách a péči o rodinné tradice

 • Zacházíme spravedlivě se všemi členy rodiny a společníky firmy, pěstujeme s nimi dobré vztahy a chráníme jejich práva.
 • Při řízení firmy důsledně aplikovat principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti a Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD. 
 • Jednáme otevřeně a poskytujeme veškeré relevantní informace užitečné pro členy a partnery firmy, včetně finanční situace, výkonnosti, vlastnictví a řízení.
 • Vedeme našeho syna k úctě k odkazu a práci předků, ke spořádanému životu a investujeme do jeho vzdělání. 
 • Zachováváme historii podnikatelského rodu. 
 • Vytváříme v rodině vědomí o výhodách rodinného podnikání.
 • Vedeme firmu s cílem předat ji dalším generacím. 
 • Zájmy rodiny nadřazujeme nad podnikání a vlastnictví firmy.